دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2020 - ساب گیت

سال انتشار: 2020
امتیاز: 6.6 از 10,676 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 116 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Hillbilly Elegy
منتشر شده در 05 دیسِمبِر 2020 5 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 6.1 از 4,502 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 99 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Honest Thief
منتشر شده در 05 دیسِمبِر 2020 4 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 7.8 از 46 رأی
زبان فیلم: Korean
مدت زمان: 113 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: South Korea
نام فیلم: Pawn
منتشر شده در 05 دیسِمبِر 2020 2 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 5.3 از 43 رأی
زبان فیلم: Japanese
مدت زمان: 100 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Fictitious OL Diary
منتشر شده در 05 دیسِمبِر 2020 5 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 6.1 از 1,265 رأی
زبان فیلم: Swedish Norwegian
مدت زمان: 82 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Sweden Norway Belgium
نام فیلم: Breaking Surface
منتشر شده در 05 دیسِمبِر 2020 7 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 5.2 از 795 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 85 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Seized
بروزشده در 04 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 11 اکتوبِر 2020 1594 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 7.7 از 163,054 رأی
زبان فیلم: English Russian Ukrainian Estonian
مدت زمان: 150 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK USA
نام فیلم: Tenet
بروزشده در 04 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 15 اِیپریل 2020 186 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 4.5 از 46 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 78 دقیقه
نوع: فیلم
محصول:
نام فیلم: Deadlocked
بروزشده در 03 دیسِمبِر 2020 منتشر شده در 13 اِیپریل 2020 165 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 4.5 از 1,213 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 107 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Life in a Year
منتشر شده در 03 دیسِمبِر 2020 9 بازدید
سال انتشار: 2020
امتیاز: 4.8 از 200 رأی
زبان فیلم:
مدت زمان: 91 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK
نام فیلم: Cordelia
منتشر شده در 03 دیسِمبِر 2020 21 بازدید